Cherkasy

Address

34 B. Vyshnevetsky street,
Cherkasy, 18000
Ukraine

For correspondence
34 B. Vyshnevetsky street,
Cherkasy, 18000
Ukraine, P.O.Box 167

Phone numbers

+380 (472) 54-23-25

Mobile numbers

+380 (95) 477-94-20
+380 (68) 753-45-43
+380 (63) 569-82-79